Lijit Search

пятница, 8 июня 2012 г.

გაკვეთილის გეგმა-ბუნება პირველი კლასი


გაკვეთილის თემა
რა მოხდება მზე რომ  „ჩაქრეს“?
სწავლების საფეხური
დაწყებითი. 1-კლასი
მოსწავლეთა პროფილი
7- მოსწავლე
გაკვეთილის მნიშვნელობა/აქტუალობა
მოსწავლეები გაიღრმავებენ ცოდნას და და გაიგებენ რამდენად მნიშვნელოვანია არსებობისათვის მზის სითბო და სინათლე.
მიზნები და შედეგები
ეცოდინებათ მზის თვისებები და გააცნობიერებენ,  რომ დედამიწაზე სეზონების და დღე-ღამის მონაცვლეობა მზესთან არის დაკავშირებული;
განუვითარდებათ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
წინასწარი ცოდნა
იციან როგორია მზე? შეიძლება თუ არა მზეზე დიდხანს ყოფნა და როდის ჩნდება და ან როდის იმალება;
შეფასების საგანი და პროცედურები
მიმდინარე განმავითარებელი; კითხვა-პასუხი.ჩართულობა

რესურსები
კომპიუტერი, ტესტები, სურათები
გაკვეთილის მსვლელობა
               ორგანიზება-2წთ
გამოწვევა - გონებრივი იერიში-5წთ
                 როგორია მზე?
                  -  კითხვა-პასუხი - 5წთ
                  ყოველთვის ერთნაირად ათბობს მზე დედამიწას?  
                      სქემის შევსება

ვიცი
მინდა ვიცოდეშინაარსის რეალიზება
-მინილექცია -5წთ
 რა მოხდება დედამიწაზე მზე რომ ჩაქრეს?                                
 -მსჯელობა -8წთ 
რატომ ენაცვლება ერთმანეთს დღე და ღამე?
-ტესტებზე მუშაობა - 5წთ
რეფლექსია
 შეფასება და საშინაო დავალების მიცემა;
შეფასება კითხვა-პასუხი-სიტყვიერი კომენტარით;
ტესტებზე მუშაობა-წერილობითი კომენტარით;
საშინაო დავალება-მოიძიონ მოსწავლეებმა მზესთან დაკავშირებული გამოთქმები;
воскресенье, 30 октября 2011 г.

სილაბუსი ბუნებაში პირველი კლასი


სასწავლო კურსის დასახელება
ბუნება
სასწავლო კურსის სტატუსი
კურსი  გათვალისწინებულია  დაწყებითი  სკოლის   I კლასის   მოსწავლეებისთვის როგორც  სავალდებულო.
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა
ერთი  სასწავლო  წელი (ორი  სემესტრი), კვირაში 2 აკადემიური საათი.

პედაგოგი
მარინა ტაკიძე
marinatakidze@gmail.com
სასწავლო კურსის მიზნები
         -მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება
         - ბუნებისმეტყველებისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკური უნარ-ჩვევების განვითარება
-       მოსწავლეთა წინაშე წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრისა და მიღებული ცოდნის სხავა სიტუაციაში გამოყენების ჩვევის გამომუშავება- დაკვირვება, კლასიფიცირება, კომუნიკაცია, გაზომვა, შედარება-შეპირისპირება, დასკვნის გამოტანა, პროგნოზირება;
-         მოსწავლეებმა უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი,შეძლონ ადამიანის გარეგანი ნაწილების ამოცნობა,

-         შეძლონ ორიენტირება სკოლის ტერიტორიაზე,გააცნობიერონ სკოლაში ქცევის წესების დაცვის აუცილებლობა;

 -მოსწავლეებმა შეძლონ ამინდის მიხედვით ტანსაცმლის დაჯგუფება დახარისხება;

მოსწავლეებმა დაინახონ შემოდგომისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ცვლილება ბუნებაში;

-გადმოსცენ თავიანთი შთაბეჭდილებები,დაიმახსოვრონ შემოდგომის თვეეbi;


-Mmoswavleebma SeZlon mezoblebisa da naTesavebis gamorCeva ojaxis wevrebisagan;

G-SeeqmnaT dadebiTi ganwyoba moxuci adamianebis da ojaxis sxva wevrebis mimarT;

-gaacnobieron rom ojaxuri urTierTobebis xasiaTi icvleba droTa ganmavlobaSi;

-imsjelon Tu sad cxovrobs ojaxi?a gansxvavebaa sxvadasxva masalisagan agebul saxlebs Soris;

-SeZlon saojaxo avejisa da piradi nivTebis dasaxeleba, daniSnuleba;amoicnon saojaxo saxifaTo nivTebi,

-gaacnobieron usafrTxoebis moTxovnebi quCaSi yofnis dros;


ecodinebaT zogierTi sagzao niSnebi.quCaSi moZraobis wesebi;

- gaacnobiereben satransporto saSualebebis Taviseburebebs.

-ecodinebaT maRaziaSi qcevis wesebi fulTan da yidvis procesTan dakavSirebuli terminebi; ganuviTardebaT logikuri azrovneba;
მოსწალეებმა შეძლონ ბუნებაში ექსკურსიისათვის საჭირო ნივთების სწორად შერჩევა;
გააცნობიერო რომ ადამიანები არასწორი ქცევით ანაგვიანებენ გარემოს გამოუმუშავდეთ გარემოში სისუთავის დაცვის მოთხოვნილება; 
         


სასწავლო კურსის წარმართვის ძირითადი პრინციპები
·         საგანმანათლებლოპროცესის  ცენტრში  უნდა იდგეს თითოეული მოსწავლე  და  მიღწეული  შედეგი;
·         გათვალისწინებული  უნდა  იყოს მოსწავლის ფიზიკური და ფსიქიკური  შესაძლებლობები, აგრეთვე, ასაკთან  შესაფერისი ინტერესები;
·         სწავლა  უნდა  ნიშნავდეს  ინფორმაციის  დაგროვებას, უნარ-ჩვევებისა  და  დამოკიდებულებების  განვითარებას;
·         სწავლებაში  მოიაზრება  არა  ერთი  კონკრეტული  გზის  გავლა, არამედ  მასწავლებლის და მოსწავლის მიერ ერთობლივად  შერჩეული  ოპტიმალური ვარიანტის ძიება;
·         მთავარი  ორიენტირი  უნდა  იყოს  არა მხოლოდ ცოდნის ოდენობა, არამედ  ამ  ცოდნის  ხარისხი.


სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები
ეროვნული  სასწავლო  გეგმით  გათვალისწინებული  I  კლასების  ქართული ენისა და ლიტერატურის  კურსების  შესაბამისი  საკითხების  ცოდნა.
შეფასება
  შეფასების ტიპი-მიმდინარე გაანმავითარებელი- წერილობითი და სიტყვიერი კომენტარით
შეფასდება ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში, საშინაო  დავალებასაკლასო  სამუშაო, შემაჯამებელი დავალება.
 - ჩართულობა-მოიცავს გაკვთილის პროცესში მოსწავლის აქტიურ მონაწილეობას.
საშინაო  დავალებამოიცავს  საშინაო  დავალებების  შესრულების  სისტემატურობის, სისრულის, ხარისხის.
- მიმდინარე  საკლასო დავალებები მოიცავს შემდეგი ტიპის აქტივობებს:
·           ორგანიზებულობა (სისტემურობა, დროის ლიმიტის დაცვა, საჭირო მასალის, აღჭურვილობის ქონა);
·         შემოქმედებითობა (გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი ხელწერის, ხედვის, დემონსტრირება);
·         თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს.
·         სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება.     
*  სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა,
*  აუდიტორიასთან კონტაქტი;
*  თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება;
* 
შემაჯამებელი დავალებათა ტი: /ტესტირება/.

 
სავალდებულო ლიტერატურა/რესურსები

მოსწავლის სახელმძღვანელო,  გამომცელობა -ბაკურ სულაკაურის
ავტორი: გიორგი კვანტალიანი
მოსწავლის სამუშაო რვეული, ბუნებრივი მასალები,, ფანქრები, ფერადი ფურცლები,
სწავლის შედეგები
. მოსწავლე აცნობიერებს შეგრძნების ორგანოების მნიშვნელობას გარემოს აღქმაში
·           ჩამოთვლის ადამიანის შეგრძნებებს და უკავშირებს მათ შესაბამის ორგანოებს, გამოხატავს კავშირს პიქტოგრამებით;
-         შეგრძნების ორგანოების დახმარებით აღწერს მისთვის ნაცნობი ობიექტრების მახასიათებლებს;
-        
-         მოსწავლე (აღწერს საკუთარ) თავს თვაკსაჩინო გარეგნული ნიშნების მიხედვით;
-         მოსწავლე ორიენტირებს სკოლის ტერიტორიაზე
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე
-         აფიქსირებს სასწავლო გარემოს(მაგ. საკლასო ოთახი, დერეფანი, სკოლის ეზო)ობიექტების დანიშნულებასა და განლაგებას( შორის-ახლოს, ზემოთ-ქვემოთ, მარჯვნივ -მარცხვნივ, წინ-უკან, შიგნით-გარეთ);

-         სკოლაში აგნებს მისთვის მნიშვნელოვან ადგილებს;


-         ხატავს სასწავლო გარემოს შესაბამისი ობიექტებით;

-         მოსწავლე ეუფლება პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხო ქცევის ელემენტარულ წესებს


-         ამოიცნობს და განმარტავს ქუჩაში მოძრაობის წესების ამსახველ ძირითად პირობით ნიშნებს;

-         საუბრობს საყოფაცხოვრებო ნივთების უსაფრთხო მოხმარების წესებზე;

-         ასახელებს პირად, არასაზიანო ჰიგიენის ნივთებს(მაგ. სავარცხელი, კბილის ჯაგრისი, პირსახოცი) და საუბრობს მათ დანიშნულებაზე;

-         მოსწავლე ახასიათებს სეზონურ მოვლენებს

-         ადარებს და აღწერს სეზონებს ერთმანეთს, საუბრობს მათ განმასხვავებელ ნიშნებზე, აკეთებს კოლაჟებს ან ჩანახატებს;

-         მოჰყავს მაგალითები სეზონების მიხედვით ადამიანის საქმიანობასა და ცხოველების ქცევის შესახებ;

-          ჩამოთ ვლის მისთვის მნიშვნელოვან დღესასწაულებს და აკავშირებს სეზონებთან;


-მოსწავლე ახასიათებს დღე და ღამის მონაცვლეობასთან დაკავშირებულ მოვლენებს

   -ბუნებაში და ილუსტრაციებზე ამოიცნობს ციურ სხეულებს მზე, მთვარე, ვარსკვლავები;

-         ჩამოთვლის კვირის დღეებს თანმიმდევრობით და განასხვავებს მათ მისთვის მნიშვნელოვანი მახასიათებლების მიხედვით(მაგ.სასწავლო დღე, უქმე დღე)

-         აღწერს საკუთარ აქტივობას დღე-ღამის მონაცვლეობის მიხედვით და უკავშირებს კონკრეტულ დროს;

        აკეთებს ჩანახატებს

-         მოსწავლეს უყალიბდება დამოკიდებულება საკუთარი გარემოსადმი

-         მონაწილეობს სასწავლო გარემოში ქცევის ელემენტარული წესების შემუშავებაში და იცავს მათ;

-         უფრთხილდება და უვლისპირად, თანაკლასელების ნივთებსა და სასკოლო ინვენტარს;
-         განასხვავებს სუფთა და დანაგვიანებულ გარემოს, სიტყვიერად ან ჩანახატების სახით გადმოსცემს თავის განწყობას კონკრეტული გარემოს მიმართ;
-         აღწერს საკუთარ ქმედებას გარემოში სისუფთავის შესანარჩუნებლად;

-         უზიარებს თანაკლასელებს საკუთარ დამოკიდებულებებს საყვარელი ნივთების, მცენარეებისა და ცხოველების მიმართ;

-         აღწერს და აჯგუფებს ადგილებს ადამინის აქტივობების მიხედვით(მაგ. საცხოვრებელი, სამუშაო, დასასვენებელი, გასართობი, სასწავლო).
-         თემა
საათობა
ჩატარების დრო
სასწავლო კურსის შინაარსი
1.მე და ჩემი კლასელები
2. სხეულის ნაწილები
3. მოგზაურობა სკოლის გარეთ
4.  სკოლაში ქცევის წესები
 5.  ჩვენი ოჯახის წევრები
6.   როგორ ვეხმარებით     უფროსებს?
 7.  სად ცხოვრობს ოჯახი?
 8.  რისგან აშენებენ სახლებს?
 9.  ავეჯი და პირადი ნივთები
10.  სახიფათო ნივთები
11.  შემოდგომა
1 2. შემოდგომის ფერები
13. რთველი
14. რთველი
15. ჩვენ გვიყვარს ხილი
16. ხილია თუ ბოსტნეული?
17.სასარგებლო საკვები
18. საჭმელი
19. სასმელი
20. გზა სახლიდან სკოლამდე
21. საგზაო მოძრაობის წესები
22. საგზაო ნიშნები და ტრანსპორტი
23. რომელი ტრანსპორტით ვიმგზავროთ?
24. რომელი ტრანსპორტით ვიმგზავროთ?
25. მაღაზიაში
26. ქართული ფული
27. ქართული ფული
28. რას ვიცვამთ?
29. ზამთარში
30. ახალი წელი მოსულა
31. ფერი და ფორმა
32. ეს საოცარი კენჭები
33. დღე-ღამის მონაცვლეობა
34. ვის არ სძინავს ღამით?
35. როგორ ამოვიცნობთ საგნებს?
36. ყნოსვა და გემო
37. ექიმი და წამლები
38. გინდა ჯანმრთელი იყო?
39. ვივარჯიშოთ ყველამ ერთად
40. ცირკის მსახიობები
41. ნიკოლოზი და მაია  ზოოპარკში
42. ჩვენი ზოოპარკი
43. გაზაფხულის მობრძანება
44. გაზაფხული ჩვენს ეზოში
45. მოგზაურობა კოსმოსში
46. რა მოხდება, მზე რომ  ჩაქრეს?
47. ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები
48. შინაური ფრინველები
49. ზოგი დადის, ზოგი დახოხავს
50. წყლის ბინადრები
51. ფრინველთა ხმები
52. პატარა ექვსფეხა ცხოველები
53. რა ამშვენებს მინდორს?
54. მოვუაროთ ყვავილებს
55. ტყის ბინადრები
56. ზაფხულიც მოვიდა
57. ჩვენი სოფელი
58. ექსკურსია კლასის „ტყეში“
59. ბუნებაში ქცევის წესები
60. შესწავლილი მასალის განმეორება


1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


16.09
19.09
19.09
23.09
26.09
30.09

3.10
7.10
10.10
17.10
21.10
24.10
28.10
31.10
4.11
7.11
11.11
14.11
18.11
21.11
25.11
28.11

2.12

5.12

9.12
12.12
16.12
19.12
23.12მუშაობის სტრატეგია

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.ჯგუფურადღონისძიებები


საკლასო გამოფენა, ექსკურსიები,