Lijit Search

Sunday, March 20, 2016

რეფლექსიები
saswavlo garemo

1.       ვქმნი ისეთ სასწავლო გარემოს, რომელიც ორიენტირებულია მოსწავლეზე, ცოდნაზე და შეფასებაზე. მათთვის ყველაზე მოსახერხებელია სწავლისა და გამოცდილების შესაძენად, მათთან ურთიერთობაში ვარ სამართლიანი და მიუკერძოებელი. აქტიურად ვრთავ მოსწავლეებს   სხვადახვა სახალისო აქტივობებში. მოსწავლეებთან ვარ მზრუნველ დამოკიდებულებაში, გავუზიარებ საკუთარ აზრებს და  პატივს ვსცემ მათ მიერ გამოთქმულ აზრებს. ვიცავ მოსწავლეების უფლებებს კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით,  თავი უსაფრთხოდ და დაცულად იგრძნონ, ინფორმაციას მათზე  ვაწვდი მშობლებს ინდივიდუალურად ყურადღებს ვამახვილებ მოსწავლეთა დადებით მხარეებზე, პრობლემის შემთხვევაში კი მშობლებთან და დამრიგებელთან ერთად ვგეგმავ პრობლემის გადაჭრის გზებს, რას მეხმარება მოსწავლეებთან და მშობლებთან ნდობის მოპოვებაში. სასწავლო პროცესში თანაბრად ვრთავ ყველა ბავშვს მიუხედავად მისი სქესის, ეთნიკური, რელიგიურიი, სოციალური წარმოშობის და სპეციალური საჭიროებისა. საკლაო ოთახის ფიზიკურ გარემოს შევქმნი მოსწავლეთა მოხერხებული სწავლისა და საჭიროების შესაბამისად, სამუშაო ზონა  გათვალისწინებული უნდა იყოს ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობისთვის. გამოვიყენებ ვერბარული და არავერბალური სწავლების ფორმებს, ვაკონტროლებ ხმის ტემრს, ვეცდები ჩემი ხმა იყოს მკაფიო და გასაგები. მოსწავლეებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მიზნით მათთან ვარ მზურნველ დამოკიდებულებაში გავუზიარებ საკუთარ აზრებს, პატივს ვსცემ მათ მიერ გამოთქმულ აზრებს.
2.      მოსწავლეებს ჩავრთავ სასწავლო გარემოს შექმნაში, უმეტეტესად გამოვიყენებ თანამშრომლობითი სწავლების ფორმებს. აკადემიურად ძლიერ მოსწავლეებს მივამაგრებ სუსტ მოსწავლეებს დახმარების მიზნით, რათა მოსწავლეებს განუვითარდეთ ერთმანეთის მიმართ მზრუნველი და მეგობრული დამოკიდებულება.
          Tanasworuflebianoba
1.      ამ მხრივ წარმატებას ვაღწევ ჯგუფური მუშაობის,  საუბრების, ფილმების ჩვენებით, სადაც კარგად ჩანს ურთირთთანამშრომლობის, სხვათა აზრის დაფასების, გაზიარებისა  და ემპათიის გრძობის უნარების განვითარება.ვესაუბრები მოსწავლეებს, რომ დაუშვებელია განსხვავებულად მოეპყრა სხვა ეროვნული და რელიგიური უმცირესობის წამომადგენლებს, ვახდენ რეაგირებას სკოლაში და  სკოლის გარეთ ბავშვის უფლებების შელახვის ნებისმიერ შემთხვევაზე. ვამახვილებ ყურადღებას კარგ ქცევაზე და ვახალისებ სიტყვიერი კომენტარით.
2 . მოსწავლეებს  ხშირად ჩავრთავ დისკუსიებში, ჯგუფურ სავარჯიშოებში.  ჩავუტარებ საუბრებს მსგავს თემებზე,მოვაწყობ ექსკურსიას ბავშვთა სახლში და ვაჩვენებ ფილმებს სადაც ნათლად ჩანს ტოლერანტობის, თანასწორუფლებიანობის გრძნობა.
                                    სასწავლო პროცესის  მართვა
მოსწავლეთა ქცევის წესებს შევიმუშავებ მათთან ერთად და ვითვალისწინებ მათ შესაძლებლობებს. ქცევის წესების დარღვევის შემთხვევაში ვმუშაობ ბავშვებთან ინდივიდუალურად, განვსაზღვრავ დისციპლინის დარღვევის მიზეზებს და ვცდილობ შევაჩერო არასასურველი ქცევა.
     ვმუშაობ მშობლებთან ვაცნობ ინფორმაციას, ვამზადებ ბავშთან მუშაობის პროგრამის მოკლე ვარიანტს. ჰიპერაქტიურ მოსწავლეებისთვის ვქმნი ინდივიდუალურ სასწავლო  გეგმას დავალებებსა და აქტივობებს  ვურჩევ ისე, რომ არ შევზღუდო. მაგ. საკლასო დავალების რვეულში დაწერის ნაცვლად ვაწერინებ დაფაზე. ვიყენებ ვიზუალურ მასალას., ვასწავლი ჩანაწერების გაკეთებას კომპიუტერის გამოყენებით.
1.      მოსწავლეებს ჩავუტარებ ხშირად სააღმზრდელო საკითხებზე საუბრებს..

                                   საწავლო რესურსი
1.      საკლასო ოთახში წინასწარ  ვამზადებ გაკვეთილისათვის საჭირო ყველა რესურს. სქემა, პოსტერი, ტაბულა, საპრეზენტაციო მასალა, მულტიმედიური ფილმები, კომპიუტერი და სხვა . ვითვალისწინებ სასწავლო გეგმის მიზნებსა და ამოცანებს, მოსწავლეების შესაძლებლობებს წინასწარ ვაწვდი მოსწავლეებს ინსტრუქციას რესურსებთან დაკავშირებით, ვცდილობ ჩემს მიერ შექმნილი რესურსი იყოს საინტერესო, ეფექტური და ნაყოფიერი. მისცეს მოსწავლეებს აღქმისა და  საკითხში  ჩაღრმავების საშუალება. ხშირად მოსწავლეებს ვრთავ რესურსების შექმნაში მაგ. დავამზადებინებ სხადასხვა მასალების გამოყენებით გეომეტრიულ ფიგურებს, ვაქმნევინებ თემასთან დაკავშირებულ ნახატებს. რესურსებს კი განვალაგებ აქტივობებისა და მოსწავლეთა საჭიროებისამებრ.
2.      მოსწავლეებს მეტად  ჩავრთავ თვალსაჩინოების მომზადებასა  და რესურსების მოძიებაში.

                               სწავლების მიზნები

1.      გაკვეთილის დაწყებისთანავე ვქმნი სამუშაო განწყობას. გაკვეთილის გეგმას და თემატურ -კალენდარულ გეგმას ვადგენ ეროვნული სასწავლო გეგმიდან გამომდინარე. ვითვალისწინებ მოსწავლეების  წინარე ცოდნას, ინტერესებს, შესაძლებლობებს, საგანთა შორის კავშირებს და ყველა იმ ფაზას რაც აუცილებელია გაკვეთილის დროის ეფექტურად წარმართვისათვის. გამოვიყენებ დიფერენცირებული სწავლების ხერხებს ძლიერი და სუსტი  მოსწავლეებისთვის. ყურადღებას ვამახვილებ პირდაპირი და არაპირდაპირი სწავლების ფორმებზე. გაკვეთილის  ან თემის ბოლოს გამოვიყენებ    3, 2, 1 მეთოდს ეს მეხმარება ნათლად დავინახო რა ცოდნა მიიღეს მოსწავლეებმა, რა არის მათთვის ბუნდოვანი და გაუგებარი, რომ მომდევნო გაკვეთილი აქედან გამომდინარე დავგეგმო.
 

1.      ვცდილობ მეტად ვითანამშროლო კოლეგებთან, გავიზიარო მათი აზრები.
                                   სწავლების სტრატეგიები
1.      სწავლების სტრატეგიებს ვიყენებ გაკვეთილის მიზნის შესაბამისად მაგთუ  მჭირდება ინფორმაციის დახარისხება ვიყენებ დიაგრამებს, ვენის დიაგრამა მოსწავლეებს ეხმარება ვიზუალურად აღიქვან ორ საგანს ან მოვლენას შორის მსგავსება და განსხვავება და T დიაგრამას, სადაც ნათლად ჩანს მოსაზრება, საპირისპირო მოსაზრება, იფორმაციიდან მნიშვნელოვანი და მეორეხარისხოვანის გამოყოფავცდილობ მოსწავლეებმა ჩემი დახმარებით თავად ააგონ ცოდნა, ხელს ვუწყობ სხვადასხვა აქტივობებით მათ გააქტიურებას, ჩართულობას სასწავლო პროცესში. ხშირად გამოვიყენებ ისეთ სტრატეგიებს, რომლებიც საჭიროებს, ინფორმაციის დახარისხებას, გაანალიზებას, შეფასებას, კვლევა ძიებას, დამოუკიდებელ მუშაობას, კრიტიკული აზრობნების უნარის განვითარებას. მოსწავლეები არმოაჩენენ და ააგებენ ცოდნას, აკეთებენ ჩანაწერებს მნიშვნელონანი ფაქტები შესახებ. მაგალითად როგორიცაა პროექტები, ჯგუფური მუშაობა- მეხმარება ყველა მოსწავლე მაქსიმალურად ჩავრთო სასწავლო პროცესში. გონებრიბი იერიში პრობლემისადმი შემოქმედებითად მიდგომაში. როლური თამაშები და სიმულაციები ხელს უწყობს საკითხის ღრმა, ხანგრძლივი დროით დამახსოვრებას და ემოციურ დონეზე გატავისებას,  სიტუაციური თამაშებით კი მოსწავლეები სხვადასხვა კუთხით ხედავენ საკითხს, უყალიბდებათ საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმის და დაცვის უნარი. ანალიზისა (დაღმვალი) და სინთეზის (აღმავალი) მეთოდის გამოყენება მეხმარება მასალის დაშლასა და გამთლიანებით სწავლაში.
2.      შევეცდები  გამოვიყენო  ხშირად დიაგრამები. ჩავრთო მოსწავლეები პროექტებში,  სადაც მეტად გამოჩნდება შეძენილი ცოდნის ტრანსფერი.

                                                    

                                მოტივაცია

1.   გამოვიყენებ შინაგანი და გარეგანი მოტივაციის სტრატეგიებს. ვცდილობ მოსწავლეები დავარწმუნო, რომ სკოლაში შეძენილი ცოდნა მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში საჭირო უნარების გასავითარებლად და წარმატებული კარიერისთვის. მოსწავლეებს ხშირად ვესაუბრები წარმატებული ადამიანების შესახებ, რადგან ბავშვები განსაკუთრებით ბაძავენ მათზე უფროსს და პოპულარულ ადამიანებს, ვაჩვენებ ფილმებს და სურვილისამებრ  ვთხოვ კადრების როლურად გათამაშებას,  ჩავრთავ მოსწავლეებს საკუთარი სწავლის პროცესში, გამოვიყენებ საგანმანათლებლო თამაშებს, თავსატეხებს და სხვა. ელექტრონულ რესურსებს, რომლებიც მეხმარება მოსწავლეთა ჩართულობასა და მოტივაციის ამაღლებაში. ვცდილობ მოსწავლეებმა დაინახონ დავალების მიზანი და  დარწმუნდნენ მის საჭიროებაში, დაინახონ კავშირი სკოლაში და სკოლის გარეთ ცხოვრებას შორის. ვიყენებ წახალისების ფორმებს, წარმოვაჩენ და გამოვფენ საუკეთესო ნამუშევრებს კლასის წინაშე, მოსწავლეებს კვირის  ან თვის ბოლოს გადავცემ  სიგელებს კვირის ან თვის გმირის წოდებით.
2.   მოვიძიებ და გამოვიყენებ თამაშით სწავლების სტრატეგიებს. მოვაწყობ შეხვეედრებს წარმატებულ ადამიანებათ და ვესაუბრები. თუ როგორ მიაღწიეს მათ ამ წარმატებამდე?

                      სასწავლო პროცესის შეფასება

1.   ვადგენ საკლასო, საშინაო და შემაჯამებელი  დავალებების შეფასების რუბრიკებს, მოსწავლეებს წინასწარ ვაცნობ შეფასების კრიტერიუმებს, რათა მათთვის ნათელი გახდეს კონკრეტულად რას ვაფასებ, ხოლო ყველა გაკვეთილზე შევახსენებ თუ რას ვაფასებ იმ გაკვეთილიდან და რომელი კრიტერიუმებით რადგან ისინი მობილიზირებულნი არიან მხოლოდ შესრულებაზე და არა ხარისხზე, როცა კრიტერიუმები იციან შეეცდებიან მეტი პასუხისმგებლობით შეასრულონ ესა თუ ის დავალება. გამოვიყენებ შედეგების გაუმჯობესების მიზნით განმავითარებელ შეფასებას სიტყვიერი და წერილობითი კომენტარით. ვავსებინებ მოსწავლეთა თვითშეფასების კითხვარებს   კვირის ბოლოს. გამოვიყენებ ტესტებს  და მოსწავლეებზე დაკვირვების ცხრილებს.


2.      მოსწავლეებს ყველა თემის გავლის შემდეგ ჩავუტარებ. ტესტურ წერებს. მივცემ განმავითარებელ შეფასებას ჩავრთავ შეფასების რუბრიკის შედგენაში, გამოვიყენებ თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების  ფორმებს.

Friday, June 8, 2012

გაკვეთილის გეგმა-ბუნება პირველი კლასი


გაკვეთილის თემა
რა მოხდება მზე რომ  „ჩაქრეს“?
სწავლების საფეხური
დაწყებითი. 1-კლასი
მოსწავლეთა პროფილი
7- მოსწავლე
გაკვეთილის მნიშვნელობა/აქტუალობა
მოსწავლეები გაიღრმავებენ ცოდნას და და გაიგებენ რამდენად მნიშვნელოვანია არსებობისათვის მზის სითბო და სინათლე.
მიზნები და შედეგები
ეცოდინებათ მზის თვისებები და გააცნობიერებენ,  რომ დედამიწაზე სეზონების და დღე-ღამის მონაცვლეობა მზესთან არის დაკავშირებული;
განუვითარდებათ ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
წინასწარი ცოდნა
იციან როგორია მზე? შეიძლება თუ არა მზეზე დიდხანს ყოფნა და როდის ჩნდება და ან როდის იმალება;
შეფასების საგანი და პროცედურები
მიმდინარე განმავითარებელი; კითხვა-პასუხი.ჩართულობა

რესურსები
კომპიუტერი, ტესტები, სურათები
გაკვეთილის მსვლელობა
               ორგანიზება-2წთ
გამოწვევა - გონებრივი იერიში-5წთ
                 როგორია მზე?
                  -  კითხვა-პასუხი - 5წთ
                  ყოველთვის ერთნაირად ათბობს მზე დედამიწას?  
                      სქემის შევსება

ვიცი
მინდა ვიცოდეშინაარსის რეალიზება
-მინილექცია -5წთ
 რა მოხდება დედამიწაზე მზე რომ ჩაქრეს?                                
 -მსჯელობა -8წთ 
რატომ ენაცვლება ერთმანეთს დღე და ღამე?
-ტესტებზე მუშაობა - 5წთ
რეფლექსია
 შეფასება და საშინაო დავალების მიცემა;
შეფასება კითხვა-პასუხი-სიტყვიერი კომენტარით;
ტესტებზე მუშაობა-წერილობითი კომენტარით;
საშინაო დავალება-მოიძიონ მოსწავლეებმა მზესთან დაკავშირებული გამოთქმები;
Sunday, October 30, 2011

სილაბუსი ბუნებაში პირველი კლასი


სასწავლო კურსის დასახელება
ბუნება
სასწავლო კურსის სტატუსი
კურსი  გათვალისწინებულია  დაწყებითი  სკოლის   I კლასის   მოსწავლეებისთვის როგორც  სავალდებულო.
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა
ერთი  სასწავლო  წელი (ორი  სემესტრი), კვირაში 2 აკადემიური საათი.

პედაგოგი
მარინა ტაკიძე
marinatakidze@gmail.com
სასწავლო კურსის მიზნები
         -მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება
         - ბუნებისმეტყველებისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკური უნარ-ჩვევების განვითარება
-       მოსწავლეთა წინაშე წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრისა და მიღებული ცოდნის სხავა სიტუაციაში გამოყენების ჩვევის გამომუშავება- დაკვირვება, კლასიფიცირება, კომუნიკაცია, გაზომვა, შედარება-შეპირისპირება, დასკვნის გამოტანა, პროგნოზირება;
-         მოსწავლეებმა უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი,შეძლონ ადამიანის გარეგანი ნაწილების ამოცნობა,

-         შეძლონ ორიენტირება სკოლის ტერიტორიაზე,გააცნობიერონ სკოლაში ქცევის წესების დაცვის აუცილებლობა;

 -მოსწავლეებმა შეძლონ ამინდის მიხედვით ტანსაცმლის დაჯგუფება დახარისხება;

მოსწავლეებმა დაინახონ შემოდგომისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ცვლილება ბუნებაში;

-გადმოსცენ თავიანთი შთაბეჭდილებები,დაიმახსოვრონ შემოდგომის თვეეbi;


-Mmoswavleebma SeZlon mezoblebisa da naTesavebis gamorCeva ojaxis wevrebisagan;

G-SeeqmnaT dadebiTi ganwyoba moxuci adamianebis da ojaxis sxva wevrebis mimarT;

-gaacnobieron rom ojaxuri urTierTobebis xasiaTi icvleba droTa ganmavlobaSi;

-imsjelon Tu sad cxovrobs ojaxi?a gansxvavebaa sxvadasxva masalisagan agebul saxlebs Soris;

-SeZlon saojaxo avejisa da piradi nivTebis dasaxeleba, daniSnuleba;amoicnon saojaxo saxifaTo nivTebi,

-gaacnobieron usafrTxoebis moTxovnebi quCaSi yofnis dros;


ecodinebaT zogierTi sagzao niSnebi.quCaSi moZraobis wesebi;

- gaacnobiereben satransporto saSualebebis Taviseburebebs.

-ecodinebaT maRaziaSi qcevis wesebi fulTan da yidvis procesTan dakavSirebuli terminebi; ganuviTardebaT logikuri azrovneba;
მოსწალეებმა შეძლონ ბუნებაში ექსკურსიისათვის საჭირო ნივთების სწორად შერჩევა;
გააცნობიერო რომ ადამიანები არასწორი ქცევით ანაგვიანებენ გარემოს გამოუმუშავდეთ გარემოში სისუთავის დაცვის მოთხოვნილება; 
         


სასწავლო კურსის წარმართვის ძირითადი პრინციპები
·         საგანმანათლებლოპროცესის  ცენტრში  უნდა იდგეს თითოეული მოსწავლე  და  მიღწეული  შედეგი;
·         გათვალისწინებული  უნდა  იყოს მოსწავლის ფიზიკური და ფსიქიკური  შესაძლებლობები, აგრეთვე, ასაკთან  შესაფერისი ინტერესები;
·         სწავლა  უნდა  ნიშნავდეს  ინფორმაციის  დაგროვებას, უნარ-ჩვევებისა  და  დამოკიდებულებების  განვითარებას;
·         სწავლებაში  მოიაზრება  არა  ერთი  კონკრეტული  გზის  გავლა, არამედ  მასწავლებლის და მოსწავლის მიერ ერთობლივად  შერჩეული  ოპტიმალური ვარიანტის ძიება;
·         მთავარი  ორიენტირი  უნდა  იყოს  არა მხოლოდ ცოდნის ოდენობა, არამედ  ამ  ცოდნის  ხარისხი.


სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები
ეროვნული  სასწავლო  გეგმით  გათვალისწინებული  I  კლასების  ქართული ენისა და ლიტერატურის  კურსების  შესაბამისი  საკითხების  ცოდნა.
შეფასება
  შეფასების ტიპი-მიმდინარე გაანმავითარებელი- წერილობითი და სიტყვიერი კომენტარით
შეფასდება ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში, საშინაო  დავალებასაკლასო  სამუშაო, შემაჯამებელი დავალება.
 - ჩართულობა-მოიცავს გაკვთილის პროცესში მოსწავლის აქტიურ მონაწილეობას.
საშინაო  დავალებამოიცავს  საშინაო  დავალებების  შესრულების  სისტემატურობის, სისრულის, ხარისხის.
- მიმდინარე  საკლასო დავალებები მოიცავს შემდეგი ტიპის აქტივობებს:
·           ორგანიზებულობა (სისტემურობა, დროის ლიმიტის დაცვა, საჭირო მასალის, აღჭურვილობის ქონა);
·         შემოქმედებითობა (გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი ხელწერის, ხედვის, დემონსტრირება);
·         თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს.
·         სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება.     
*  სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა,
*  აუდიტორიასთან კონტაქტი;
*  თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება;
* 
შემაჯამებელი დავალებათა ტი: /ტესტირება/.

 
სავალდებულო ლიტერატურა/რესურსები

მოსწავლის სახელმძღვანელო,  გამომცელობა -ბაკურ სულაკაურის
ავტორი: გიორგი კვანტალიანი
მოსწავლის სამუშაო რვეული, ბუნებრივი მასალები,, ფანქრები, ფერადი ფურცლები,
სწავლის შედეგები
. მოსწავლე აცნობიერებს შეგრძნების ორგანოების მნიშვნელობას გარემოს აღქმაში
·           ჩამოთვლის ადამიანის შეგრძნებებს და უკავშირებს მათ შესაბამის ორგანოებს, გამოხატავს კავშირს პიქტოგრამებით;
-         შეგრძნების ორგანოების დახმარებით აღწერს მისთვის ნაცნობი ობიექტრების მახასიათებლებს;
-        
-         მოსწავლე (აღწერს საკუთარ) თავს თვაკსაჩინო გარეგნული ნიშნების მიხედვით;
-         მოსწავლე ორიენტირებს სკოლის ტერიტორიაზე
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე
-         აფიქსირებს სასწავლო გარემოს(მაგ. საკლასო ოთახი, დერეფანი, სკოლის ეზო)ობიექტების დანიშნულებასა და განლაგებას( შორის-ახლოს, ზემოთ-ქვემოთ, მარჯვნივ -მარცხვნივ, წინ-უკან, შიგნით-გარეთ);

-         სკოლაში აგნებს მისთვის მნიშვნელოვან ადგილებს;


-         ხატავს სასწავლო გარემოს შესაბამისი ობიექტებით;

-         მოსწავლე ეუფლება პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხო ქცევის ელემენტარულ წესებს


-         ამოიცნობს და განმარტავს ქუჩაში მოძრაობის წესების ამსახველ ძირითად პირობით ნიშნებს;

-         საუბრობს საყოფაცხოვრებო ნივთების უსაფრთხო მოხმარების წესებზე;

-         ასახელებს პირად, არასაზიანო ჰიგიენის ნივთებს(მაგ. სავარცხელი, კბილის ჯაგრისი, პირსახოცი) და საუბრობს მათ დანიშნულებაზე;

-         მოსწავლე ახასიათებს სეზონურ მოვლენებს

-         ადარებს და აღწერს სეზონებს ერთმანეთს, საუბრობს მათ განმასხვავებელ ნიშნებზე, აკეთებს კოლაჟებს ან ჩანახატებს;

-         მოჰყავს მაგალითები სეზონების მიხედვით ადამიანის საქმიანობასა და ცხოველების ქცევის შესახებ;

-          ჩამოთ ვლის მისთვის მნიშვნელოვან დღესასწაულებს და აკავშირებს სეზონებთან;


-მოსწავლე ახასიათებს დღე და ღამის მონაცვლეობასთან დაკავშირებულ მოვლენებს

   -ბუნებაში და ილუსტრაციებზე ამოიცნობს ციურ სხეულებს მზე, მთვარე, ვარსკვლავები;

-         ჩამოთვლის კვირის დღეებს თანმიმდევრობით და განასხვავებს მათ მისთვის მნიშვნელოვანი მახასიათებლების მიხედვით(მაგ.სასწავლო დღე, უქმე დღე)

-         აღწერს საკუთარ აქტივობას დღე-ღამის მონაცვლეობის მიხედვით და უკავშირებს კონკრეტულ დროს;

        აკეთებს ჩანახატებს

-         მოსწავლეს უყალიბდება დამოკიდებულება საკუთარი გარემოსადმი

-         მონაწილეობს სასწავლო გარემოში ქცევის ელემენტარული წესების შემუშავებაში და იცავს მათ;

-         უფრთხილდება და უვლისპირად, თანაკლასელების ნივთებსა და სასკოლო ინვენტარს;
-         განასხვავებს სუფთა და დანაგვიანებულ გარემოს, სიტყვიერად ან ჩანახატების სახით გადმოსცემს თავის განწყობას კონკრეტული გარემოს მიმართ;
-         აღწერს საკუთარ ქმედებას გარემოში სისუფთავის შესანარჩუნებლად;

-         უზიარებს თანაკლასელებს საკუთარ დამოკიდებულებებს საყვარელი ნივთების, მცენარეებისა და ცხოველების მიმართ;

-         აღწერს და აჯგუფებს ადგილებს ადამინის აქტივობების მიხედვით(მაგ. საცხოვრებელი, სამუშაო, დასასვენებელი, გასართობი, სასწავლო).
-         თემა
საათობა
ჩატარების დრო
სასწავლო კურსის შინაარსი
1.მე და ჩემი კლასელები
2. სხეულის ნაწილები
3. მოგზაურობა სკოლის გარეთ
4.  სკოლაში ქცევის წესები
 5.  ჩვენი ოჯახის წევრები
6.   როგორ ვეხმარებით     უფროსებს?
 7.  სად ცხოვრობს ოჯახი?
 8.  რისგან აშენებენ სახლებს?
 9.  ავეჯი და პირადი ნივთები
10.  სახიფათო ნივთები
11.  შემოდგომა
1 2. შემოდგომის ფერები
13. რთველი
14. რთველი
15. ჩვენ გვიყვარს ხილი
16. ხილია თუ ბოსტნეული?
17.სასარგებლო საკვები
18. საჭმელი
19. სასმელი
20. გზა სახლიდან სკოლამდე
21. საგზაო მოძრაობის წესები
22. საგზაო ნიშნები და ტრანსპორტი
23. რომელი ტრანსპორტით ვიმგზავროთ?
24. რომელი ტრანსპორტით ვიმგზავროთ?
25. მაღაზიაში
26. ქართული ფული
27. ქართული ფული
28. რას ვიცვამთ?
29. ზამთარში
30. ახალი წელი მოსულა
31. ფერი და ფორმა
32. ეს საოცარი კენჭები
33. დღე-ღამის მონაცვლეობა
34. ვის არ სძინავს ღამით?
35. როგორ ამოვიცნობთ საგნებს?
36. ყნოსვა და გემო
37. ექიმი და წამლები
38. გინდა ჯანმრთელი იყო?
39. ვივარჯიშოთ ყველამ ერთად
40. ცირკის მსახიობები
41. ნიკოლოზი და მაია  ზოოპარკში
42. ჩვენი ზოოპარკი
43. გაზაფხულის მობრძანება
44. გაზაფხული ჩვენს ეზოში
45. მოგზაურობა კოსმოსში
46. რა მოხდება, მზე რომ  ჩაქრეს?
47. ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები
48. შინაური ფრინველები
49. ზოგი დადის, ზოგი დახოხავს
50. წყლის ბინადრები
51. ფრინველთა ხმები
52. პატარა ექვსფეხა ცხოველები
53. რა ამშვენებს მინდორს?
54. მოვუაროთ ყვავილებს
55. ტყის ბინადრები
56. ზაფხულიც მოვიდა
57. ჩვენი სოფელი
58. ექსკურსია კლასის „ტყეში“
59. ბუნებაში ქცევის წესები
60. შესწავლილი მასალის განმეორება


1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


16.09
19.09
19.09
23.09
26.09
30.09

3.10
7.10
10.10
17.10
21.10
24.10
28.10
31.10
4.11
7.11
11.11
14.11
18.11
21.11
25.11
28.11

2.12

5.12

9.12
12.12
16.12
19.12
23.12მუშაობის სტრატეგია

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.ჯგუფურადღონისძიებები


საკლასო გამოფენა, ექსკურსიები,